+45 7624 0300

Gældende fra januar 2015

1. Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i forholdet mellem GD A/S (herefter ”GD”) og GD’s kunder (herefter ”Kunden”) og gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud og bestillinger

2.1 Tilbud afgivet af GD er gældende i 30 dage, hvorefter de bortfalder, mindre de forinden er skriftligt antaget.

2.2 Ved modtagelse af ordrebekræftelse er Kunden forpligtet til at kontrollere, at det i ordrebekræftelsen anførte stemmer overens med det aftalte. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal være kommet frem til GD straks efter modtagelse og senest 3 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

3. Pris

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for GD som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3.2 Prisen angives eksklusiv eventuelle udlæg afholdt af GD efter aftale med Kunden, f.eks. anvendelse af kurér med henblik på hurtig hjemtagelse af produktet. GD er berettiget til at foretage særskilt fakturering af sådanne udlæg.

4. Betaling

4.1 Betaling skal, såfremt andet ikke er aftalt, ske netto kontant inden 8 dage fra fakturadatoen.

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af Kundens forhold (fordringshavermora), er Kunden – medmindre GD skriftligt meddeler Kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til GD, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er GD berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 8 %. Endvidere forbeholder GD sig ret til at opkræve rykkergebyr, kompensationsgebyr, inkassoomkostninger m.v. i henhold til renteloven.

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på GD, som ikke er skriftligt anerkendt af GD, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer – konnekse såvel som ukonnekse – af nogen art.

5. Ejendomsforbehold


5.1 GD forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til GD

5.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

5.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

6. Levering

6.1 Levering sker Ex-works fra GD’s adresse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt GD i henhold til særskilt aftale transporterer det solgte ved egne folk eller ved tredjemand til Kunden, overgår risikoen for varens hændelige undergang på det tidspunkt, hvor varen stilles til rådighed for transportøren på GD’s adresse.

6.2 Leveringstiden er fastsat af GD efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af GD’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for GD.

6.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at GD er i en situation som angivet i pkt. 10.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6.4 GD skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele Kunden ændringer i leveringstiden.

7. Produktinformation

7.1 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af GD før eller efter aftalens indgåelse, forbliver GD’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

8. Produktændringer


8.1 GD forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

9. Mangler og reklamation


9.1 Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

9.2 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give GD skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

9.3 Efter GD’s eget valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Kunden har ikke ret til at gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. dog pkt. 9.4.

9.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 9.3. ikke inden rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

9.5 I de tilfælde, hvor Kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til GD med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til GD i original emballage og for Kundens regning og risiko. Der foretages ikke fradrag i købesummen i medfør af pkt. 12.2, men i det omfang GD påføres forsendelsesomkostninger m.v., er GD berettiget til at kræve disse refunderet af Kunden og modregne disse i Kundens eventuelle krav mod GD. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er Kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos GD

9.6 Har Kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for GD, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 9.3, påtager GD sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at GD’s mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

9.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden GD’s skriftlige samtykke fritager GD for enhver forpligtelse.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Et erstatningskrav overfor GD kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

10.2 GD hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

10.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for GD, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.4 Det påhviler GD uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 10.3.

11. Annullation

11.1 Kunden er ikke berettiget til at annullere en ordre, medmindre GD samtykker heri. GD er til enhver tid berettiget til at afslå annullation af en ordre, og ordrer på bestillingsvarer kan ikke forventes annulleret.

12. Returnering


12.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Det kan ikke forventes, at GD giver samtykke til returnering af bestillingsvarer, idet GD dog i alle tilfælde er berettiget til at afslå returnering.

12.2 I tilfælde af returnering af varer skal dette ske i ubrudt emballage. Ved returnering af varer er GD berettiget til at foretage et fradrag i købesummen på 25 %.

13. Produktansvar


13.1 Medmindre andet følger af de til enhver tid gældende regler i dansk ret, er GD ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i Kundens besiddelse. GD er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori varen indgår. GD er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

13.2 I den udstrækning GD måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde GD skadesløs i samme omfang, som GD’s ansvar er begrænset efter ovenstående. Disse begrænsninger i GD’s ansvar gælder ikke, hvis GD har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod GD i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af GD’s leverancer.

13.4 GD’s ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen på GD’s produktansvarsforsikring.

14. Tvistigheder


14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret. Retten i Kolding er aftalt værneting.

15. Generelle bestemmelser

15.1 Kunden kan ikke uden GD’s skriftlige samtykke overdrage Kundens kontraktmæssige rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand.

15.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i aftalen ikke kan håndhæves, fordi de strider mod gældende lov eller af anden årsag betragtes som ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser i aftalen.

Hent PDF-version